Zapytanie ofertowe

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ESKULAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ

zaprasza do złożenia oferty na modernizację oprogramowania medycznego oraz dostawę i instalację infrastruktury IT

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do ZO - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1A do ZO_ESKULAP_GLIWICE

Załącznik nr 2 do ZO - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do ZO - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do ZO - Istotne postanowienia warunków umowy

Załącznik nr 5 do ZO- Zobowiązanie do udostępnienia zas

Załącznik nr 6 do ZO - Oświadczenie Wykonawcy (UKRAINA)

Załacznik nr 7 do ZO - Oświadczenie o braku powiazań z zamawiającym

Pytania Eskulap Gliwice

Odpowiedzi do pytań Eskulap Gliwice

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności