RODO

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni ESKULAP Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100,

Plac Piłsudskiego 5a NIP 631-22-95-770, KRS 0000174694, REGON 276935892
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Przychodnia ESKULAP Sp. z o.o.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, jest Pani Grażyna Ciofani dane kontaktowe: tel.: 501877934 adres e-mail:
grazkate21@poczta.onet.pl
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzecznik Praw
Pacjenta, oraz
b) w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu
świadczeń zdrowotnych,
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
5.W przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych,
oraz
b) w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia, 5.
6.W przypadku, o którym mowa w pkt 5, Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia ,
7.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak realizacji usług medycznych. Zgodnie z art. 25 ust I ustawy z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:
-nazwisko i imię(imiona)
-data urodzenia,
-oznaczenie płci,
-adres zamieszkania,
-numer PESEL ,jeżeli został nadany ,
w przypadku noworodka -numer PESEL matki , a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL-rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
-w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowol-niona lub niezdolna do świadomego wyrażania zgody -nazwisko i imię ( imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
9.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
tj. Przez 20 lat, a w przypadku dzieci do ukończenia 2 r.ż. przez okres 22 lat ,licząc od końca roku kalendarzowego , w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
10.Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na pod-stawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
11.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
12.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowani